Gogler.pl

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta dnia 2022-08-17 w Białymstoku

pomiędzy:

a

Gogler Brzeziński, Suszko Spółka Jawna
Słowackiego 3A/31
15-229 Białystok
542-32-02-245,
reprezentowanym przez Grzegorza Brzezińskiego, współwłaściciela spółki zwanego w dalszej treści niniejszej umowy – Zleceniobiorcą

o następującej treści:

  1. Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy przetwarzanie następujących danych osobowych:
    w celu administracji.
    Wybierz co najmniej jeden zbiór danych osobowych.
  2. Zleceniobiorca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu realizacji niniejszej umowy.
  3. Po ustaniu Umowy, zleceniobiorca zobowiązany jest do usunięcia powierzonych danych w czasie 30 dni z wszystkich nośników, programów i aplikacji.
  4. Zleceniobiorca deklaruje, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania poufności
  5. Zleceniobiorca zobowiązuje się stosować ochronę powierzonych danych przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem (zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych) oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych ("integralność i poufność").
  6. Powierzone dane znajdują się na serwerach OVH.